fredag 5 februari 2010

Problemet med civil, juridisk, israelisk undersöknings kommission av Gazakriget.

Tvärt emot att det skulle vara i Israels intresse att tillsätta en oberoende, juridisk, undersöknings kommission som svar på Goldstone rapporten rörande den israeliska militära aktionen i Gaza remsan runt årsskiftet 2009-10 bör man inse att ett sådant förfarande skulle kunna föra med sig ett allvarligt och reellt tolknings prejudikat i riktning mot möjligheten att applicera gällande internationell lag angående krigföring mellan stater eller grupper av stater på asymmetriska konflikter mellan stater och t.ex en gerillarörelse eller en terroriströrelse.Gällande internationella lag utgår från att att den militära konflikten är mellan stater eller koalitioner mellan stater vars krigsmakter använder sig av uniformerade soldater vilket möjliggör att det går att avgöra vilka personer som är soldater och vilka som är civila "non combattants". Dessutom utgår lagstiftningen från att de stridande parterna inte enbart juridiskt utan även moraliskt är bundna av etiken bakom den internationella lagstiftningen om krigsföring.
Lagstiftningen reglerar också villkoren för vem som definieras som krigsfånge och dennes rättigheter och skyldigheter.En stor del av dagens militära konflikter är asymmetriska och den juridiska situationen för dem är oklar. Som ovan nämnts saknas i dag en internationell lagstiftning anpassad till asymmetriska konflikter vilket medför att mycket ofta den ena parten, då ofta gerilla- eller terroriströrelser, i dessa konflikter gör allt för att tolka in dem i det regelverk som upprättats för konventionella krig mellan stater. Det finns dessutom ännu en psykologisk ovilja att ta itu med att på allvar skapa ett reellt regelverk för dessa konflikter även bland de länder som verkligen skulle behöva detta då t.ex i USA, Storbritannien, Frankrike och Israel.På kort sikt kan det vara en fördel för Israel att låta en oberoende civil, juridisk undersökningskommission utreda huruvida IDF (den israeliska försvarsmakten) under Gaza kriget i konkreta fall bröt mot gällande internationell lag. Man skulle visa att man inte var rädd för att att låta en sådan israelisk kommission syna hur IDF uppfört sig. Problemet med detta är att i brist på internationell lagstiftning för asymmetriska konflikter skulle kommissionen falla tillbaka på den befintliga internationella lagstiftningen för konventionella krig mellan stater. Även om den skulle fastslå att huvuddelen av Goldstone rapportens beskyllningar var obefogade så skulle Israel försättas i en situation där, i den fortsatta behandlingen av rapporten, FNs slutliga beslut skulle innebära, att den internationella lagstiftningen om krig mellan stater är applicerbar på konflikten mellan Israel och Hamas. Detta såvida beslutet inte förhindrades av ett stormakts veto.Men även i det troliga fallet av ett stormakts veto så skulle det ha tagits ett stort steg i riktning mot ett juridiskt likställande av kraven på parterna i krig mellan stater och s.k. väpnade asymmetriska konflikter. Detta skulle innebära att israel skulle hamna i en situation där varje effektiv militär operation mer eller mindre skulle vara olaglig. IDF skulle befinna sig i en situation där det enda lagliga svaret på t.ex. beskjutning av civila mål i Israel av Hamas blev ytterst exakta kommando räder.Att det heller inte skulle ligga i USAs, Storbritanniens eller Frankrikes intressen är ju helt självklart. Att det heller inte skulle vara något som låg i den internationella (ISAF) styrkan i Afghanistan intresse torde vara helt klart. D.v.s. inte heller ett svenskt intresse!En modell av internationell juridisk reglering av problemet väpnade asymmetriska konflikter skulle kunna bygga på dagens internationella praxis i sådana konflikter, men det vore önskvärt att inta en starkare linje och kodifiera den amerikanska och brittiska modellen.Att det är önskvärt med en vettig juridisk reglering för väpnade asymmetriska konflikter är visserligen klart för var och en som reflekterar en smula över problemet, men att uppnå det då det finns ytterst starka intressen inom världssamfundet för att förhindra detta blir allt annat än lätt.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,


DN, DN2, DN3, DN4,
SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7,
Sydsvenskan, Sydsvenskan2, Sydsvenskan3, Sydsvenskan4,
Dagen,
Skånska Dagbladet,

Inga kommentarer: